GRATIS VERZENDING* (>€60)

De Kaascadeau Specialist van NL

Goudse topkwaliteit!

Privacy statement Gouds Kaashuis & kaasuitgouda.nl

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gouds Kaashuis/kaasuitgouda.nl verwerkt voor al haar relaties
(zoals opdrachtgevers en leveranciers).
Indien u een opdracht of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Ons advies aan u is om kennis te nemen van onderstaande:

VERANTWOORDELIJKE
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van Gouds Kaashuis/kaasuitgouda.nl, gevestigd aan de Hoogstraat 1, 2801 HG in Gouda, bereikbaar via het centrale telefoonnummer +31 182-507418 of via het algemene e-mailadres info@goudskaashuis.nl.

VERWERKING
In het kader van een opdracht of anderszins kán ‘Gouds Kaashuis/kaasuitgouda.nl
Een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:
• voor- en achternaam
• geslacht
• (post)adres(sen)
• telefoonnummer(s)
• e-mail gegevens
• bankrekeningnummer
Uiteraard is het ook mogelijk dat er overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt.

DOEL
Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de medewerk(st)er van Gouds Kaashuis/kaasuitgouda.nl
Gouds Kaashuis/kaasuitgouda.nl in goede orde uit te voeren.
Een ander doel kan zijn het ontvangen van een Gouds Kaashuis/kaasuitgouda.nl nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven en ook altijd weer kan afmelden.
Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel advies.
De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer
doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen wel binnen Gouds Kaashuis/kaasuitgouda.nl gebruikt worden door andere medewerkers.

OPZEGGING EN INTREKKING
Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend
per post of per e-mailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.
Voor het uitschrijven van een nieuwsbericht kan men de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het e-mailadres en de naam uit de mailinglist verwijderd.

BEWAARTERMIJNEN
Gouds Kaashuis/kaasuitgouda.nl bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien de informatie ook op lange termijn van belang kan zijn. Denk hierbij aan wijzigingen of service & support aan voor de klant grafisch ontworpen zaken of ontworpen en gebouwde websites.
Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie.
Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren.
Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

BEVEILIGING
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Gouds Kaashuis/kaasuitgouda.nl een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, tweetraps authenticatie, bewustwording, attenderen op phishing en andere cybercrime.

INZAGE, VERWIJDEREN, OVERDRACHT, KLACHTEN EN VRAGEN
Via het algemeen e-mailadres info@goudskaashuis.nl kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien,te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit
te allen tijde gericht worden aan Gouds Kaashuis/kaasuitgouda.nl; Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een e-mail verzonden worden aan info@goudskaashuis.nl;
Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het e-mailadres info@goudskaashuis.nl verzonden worden.
Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst
van het verzoek worden uitgevoerd.

WIJZIGINGEN
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website
www.goudskaashuis.nl

Gouds Kaashuis
Hoogstraat 1
2801 HG Gouda, Holland
+31 (0)182-507418
Open 7 days a week!

X